Шәһри Чаллы

Яр Чаллы шәһәре

Яңалыклар тасмасы

“КАМАЗ-Мастер” егетләренә хәерле юл телибез

8 но­ябрь көн­не "КА­МАЗ-Мас­тер" ко­ман­да­сы "Да­кар-2016" ма­ра­фо­ны­на куз­гал­ды. Озын юл­га чы­гар ал­дын­нан дан­лык­лы узыш­чы­лар бе­лән Та­тар­стан Пре­зи­ден­ты Рөс­тәм Миң­не­ха­нов оч­раш­ты. Ха­лы­ка­ра рал­ли­лар­да сы­нал­ган, та­гын да яңар­тып җи­һаз­лан­ды­рыл­ган ма­ши­на­лар­ның бер­се­нә уты­рып, ку­ә­тен һәм тиз­ле­ген дә сы­на­ды. Ко­ман­да­ны оза­ту­да шу­лай ук Чал­лы мэ­ры На­ил Мәһ­ди­ев, "КА­МАЗ" АҖ ге­не­раль ди­рек­то­ры Сер­гей Ко­го­гин һәм...

8 но­ябрь көн­не "КА­МАЗ-Мас­тер" ко­ман­да­сы "Да­кар-2016" ма­ра­фо­ны­на куз­гал­ды. Озын юл­га чы­гар ал­дын­нан дан­лык­лы узыш­чы­лар бе­лән Та­тар­стан Пре­зи­ден­ты Рөс­тәм Миң­не­ха­нов оч­раш­ты. Ха­лы­ка­ра рал­ли­лар­да сы­нал­ган, та­гын да яңар­тып җи­һаз­лан­ды­рыл­ган ма­ши­на­лар­ның бер­се­нә уты­рып, ку­ә­тен һәм тиз­ле­ген дә сы­на­ды. Ко­ман­да­ны оза­ту­да шу­лай ук Чал­лы мэ­ры На­ил Мәһ­ди­ев, "КА­МАЗ" АҖ ге­не­раль ди­рек­то­ры Сер­гей Ко­го­гин һәм ТР яшь­ләр эш­лә­ре һәм спорт ми­нис­т­ры урын­ба­са­ры Рөс­тәм Га­ри­фул­лин кат­наш­ты.

Оч­ра­шу ба­ры­шын­да "КА­МАЗ-Мас­тер» ко­ман­да­сы җи­тәк­че­се Вла­ди­мир Ча­гин се­зон­ның төп стар­тын­да - Көнь­як Аме­ри­ка­ның кат­лау­лы трас­са­ла­рын­да Та­тар­стан, иле­без да­нын як­лап чы­гыш яса­я­чак спорт эки­паж­ла­ры­ның әзер­ле­ге­нә юга­ры бәя бир­де.

- Бу ярыш­лар­га без ел әй­лә­нә­се әзер­лән­дек: ко­ман­да­ны, тех­ни­ка­ны төр­ле як­лап сы­на­дык, узыш­лар уз­дыр­дык. Дис­тә­лә­гән ха­лы­ка­ра узыш­лар­да чы­ны­гу ал­ган егет­лә­ре­без­нең бу юлы да ла­ек­лы чы­гыш яса­вы­на ыша­нам, - ди­де «Да­кар» рал­ли­ен­да үзе бер­ни­чә тап­кыр җи­ңү яу­ла­ган дан­лык­лы узыш­чы.

Әле­ге оч­ра­шу Тар­лов­ка бис­тә­сен­дә­ге сы­нау по­ли­го­нын­да уз­ды. Ко­ман­да­ның тех­ник әзер­ле­ге өчен җа­вап­лы бел­геч­ләр, үз чи­ра­тын­да, Рөс­тәм Миң­не­ха­нов­ка ма­ши­на­лар­ның ка­мил­ләш­те­рел­гән де­таль­лә­рен, яңар­тыл­ган аг­ре­гат­ла­рын күр­сәт­те­ләр. Ан­на­ры ТР Пре­зи­ден­ты, Эду­ард Ни­ко­ла­ев­ның узыш бо­ли­ды­на уты­рып, әзер­ле­ген шәх­сән сы­нап та ка­ра­ды. Кар туз­ды­рып, би­ек үр­дән ма­невр ясап төш­кән­нән соң, бә­я­сен дә бир­де. "Ма­ши­на ида­рә­гә ях­шы буй­сы­на, те­лә­сә нин­ди джип­тан да ях­шы­рак", ди­де. Әй­тер­гә ки­рәк, Рөс­тәм Нур­га­ли улы­ның төр­ле ел­лар­да "КА­МАЗ" спорт ма­ши­на­сын­да узы­шып, мәр­тә­бә­ле ха­лы­ка­ра ярыш­лар­да ко­ман­да­га 6 тап­кыр җи­ңү ки­тер­гә­нен бү­ген­ге яшь­ләр­нең кай­бер­лә­ре бел­ми дә тор­ган­дыр. Бу нис­бәт­тән, жур­на­лист­лар­ны кы­зык­сын­дыр­ган со­рау­лар шак­тый бул­ды.

"КА­МАЗ» ге­не­раль ди­рек­то­ры Сер­гей Ко­го­гин үзе­нең чы­гы­шын­да Көнь­як Аме­ри­ка кон­ти­нен­тын­да үтә­чәк ярыш­лар­ның үзен­чә­ле­ген ас­сы­зык­ла­ды.

- Оеш­ты­ру­чы­лар ел са­ен бе­рәр яңа­лык уй­лап та­ба. Бо­ли­ви­я­дә­ге кай­бер тау­лар­ның би­ек­ле­ге 4700 метр­га ка­дәр җи­тү­ен исәп­кә ал­сак, пи­лот­лар­ны да, тех­ни­ка­ны да җит­ди сы­нау­лар кө­тә. Өс­тә­ве­нә, бы­ел төп марш­рут­та ком да аз бу­ла, ди­ләр. Лә­кин без­нең спорт­чы­лар сы­нат­мас, бу юлы да фи­ниш­ка бе­рен­че­ләр­дән бу­лып ки­лер­ләр дип ыша­нам, - ди­де ул.

Оч­ра­шу тө­гәл­лә­нү­гә, "КА­МАЗ" лар озын ма­ра­фон­га юл ал­ды. Баш­та алар 10 көн буе Рос­сия һәм Ев­ро­па бу­ен­ча ба­ра. Ан­на­ры, Фран­ция пор­ты Гавр­да бе­рен­чел тех­ник тик­ше­рү уз­ган­нан соң, оке­ан аша старт уры­ны­на юнә­лә­чәк­ләр. Спорт бо­лид­ла­ры тө­ял­гән па­ром Бу­э­нос Ай­рес пор­ты­на де­кабрь аза­гы­на ки­леп җи­тәр­гә ти­еш. "Да­кар-2016" ма­ра­фо­ны 2 гыйн­вар­да Бу­э­нос-Ай­рес­та (Ар­ген­ти­на) старт ала. Ха­лы­ка­ра рал­ли­ның марш­ру­ты Ар­ген­ти­на һәм Бо­ли­вия аша уза. Йөк ма­ши­на­ла­ры­на Көнь­як Аме­ри­ка кон­ти­нен­ты буй­лап, урау юл­лар, кат­лау­лы үр­ләр­дән тор­ган 9000 ки­ло­метр­ны узы­шып үтәр­гә ту­ры ки­лә­чәк. Фи­ниш 16 гыйн­вар­га бил­ге­лән­гән.

Бу узыш­лар­да "КА­МАЗ-Мас­тер" ко­ман­да­сы­ның 4 эки­па­жы - Ай­рат Мәр­ди­ев (Ай­дар Бе­ля­ев, Дмит­рий Свис­ту­нов), Эду­ард Ни­ко­ла­ев (Ев­ге­ний Яков­лев, Вла­ди­мир Ры­ба­ков), Ан­дрей Кар­ги­нов (Ан­дрей Мо­ке­ев, Игорь Ле­о­нов) һәм Дмит­рий Сот­ни­ков (Игорь Де­вят­кин, Рус­лан Әх­мә­ди­ев) ма­ши­на­ла­ры кат­на­ша.

Та­гын бер мө­һим узыш ту­рын­да әйт­ми ка­лып бул­мый. Ко­ман­да­ның 2 эки­па­жы - Ан­тон Ши­ба­лов һәм Сер­гей Куп­ри­я­нов ма­ши­на­ла­ры "Аф­ри­ка эко рейс" рал­ли­ен­да чы­гыш ясый. Аны­сы бер­ни­ка­дәр ир­тә­рәк - 27 де­кабрь­дә уза, фи­ниш - 10 гыйн­вар­да. Уз­ган ел­да­гы ке­бек йөк ма­ши­на­ла­ры­ның бер­се ярыш­лар­да газ-ди­зель ягу­лы­гын кул­ла­на.

Бел­геч­ләр әй­тү­ен­чә, бы­ел­гы ярыш­лар­ның шарт­ла­ры ае­ру­ча ки­е­рен­ке бу­лыр­га ошый. Ка­маз­лы­лар­ның көн­дәш­лә­ре дә бер­сен­нән-бер­се көч­ле, тәҗ­ри­бә­ле. IVECO, MAN, RENAULT, GINAF, TATRA, МАЗ, LIAZ ко­ман­да­ла­ры ха­лы­ка­ра ма­ра­фон­га әзер­лек кы­са­ла­рын­да шу­лай ук бө­тен ре­сурс­ла­рын эш­кә җик­те­ләр. Шу­ңа кү­рә без­не­ке­ләр­гә бер­мә-бер ос­та­лык, үҗәт­лек бе­лән чы­гыш ясар­га ту­ры ки­лә­чәк. Иң мө­һи­ме, шә­һәр­дәш­ләр ыша­на алар­га.

- Гап-га­ди Чал­лы егет­лә­ре­нең шун­дый мәр­тә­бә­ле ярыш­лар­да чы­гыш яса­вы, ни­чә ел рәт­тән җи­ңү­ләр яу­ла­вы бе­лән их­лас­тан го­рур­ла­нам. Го­му­мән, те­ле­ви­зор­дан Да­кар ярыш­ла­рын күр­сә­тә баш­лау­га, бө­тен га­и­лә­без, ба­ла­лар бе­лән эк­ран кар­шы­на җы­е­ла­быз. Бу юлы да Чал­лы, КА­МАЗ да­нын ак­лап, җи­ңеп кай­ту­ла­рын те­ли­без, - ди кою за­во­ды кон­тро­ле­ры Фа­тый­ма Сә­гый­то­ва.

- Го­мер буе ти­мер­че­лек за­во­дын­да эш­ләп, ла­ек­лы ял­га чык­тым. КА­МАЗ­ның дан­лык­лы за­ман­на­ры­на ту­ры кил­де без­нең яшь­лек. Яше­рен-ба­ты­рын тү­гел, эш­кә аш­кы­нып ба­ра идек. Яра­тып-ял­кын­ла­нып хез­мәт куй­дык. План­ны арт­ты­рып үтә­ве­без бе­лән за­вод­ның да аб­ру­ен кү­тәр­дек. Дәү­ләт хи­са­бын­нан буш­лай фа­тир­лар ал­дык, ба­ла­лар үс­тер­дек. Ә ме­нә бү­ген­ге КА­МАЗ­ның ха­лә­те шак­тый кат­лау­лы. Ста­нок­лар, кай­нар мич­ләр ар­тын­да көн­нәр буе ба­сып то­ру­чы эш­че­ләр­нең хез­мәт хак­ла­рын кү­тә­рү мөм­кин­ле­ге юк. Алай да ир­тә­гә­ге көн­гә өмет, ыша­ныч бе­лән яши ка­маз­лы­лар. Кү­ңел­не җы­лы­тып тор­ган иң зур ка­за­ныш­лар­ның бер­се - ав­то­ги­гант­ның ви­зит­ка­сы бул­ган "КА­МАЗ-Мас­тер" ко­ман­да­сын яшә­тү. Шә­һәр, рес­пуб­ли­ка икъ­ти­са­ды өчен иң кы­ен чор­лар­да да дан­лык­лы ко­ман­да­быз­ның ха­лы­ка­ра ярыш­лар­да ла­ек­лы чы­гыш яса­вын тә­э­мин ит­те хө­кү­мә­те­без. Ә егет­лә­ре­без бер тап­кыр да җи­тәк­че­лә­ре­без йө­зе­нә кы­зыл­лык ки­тер­мә­де. Ка­маз­лы­лар­ның аб­ру­е­на да тап тө­шер­мә­де­ләр. Бу юлы да җи­ңү яу­лап кай­ту­ла­рын кө­тәм, - ди 72 яшь­лек КА­МАЗ ве­те­ра­ны, ак­тив җә­мә­гать әһе­ле Са­бир ага Җи­һа­нов.

Юл­ла­ры­гыз хә­ер­ле бул­сын, егет­ләр! Ла­ек­лы чы­гыш ясап, исән-имин Чал­лы­быз­га, га­и­лә­лә­ре­гез­гә әй­лә­неп кай­ту­ы­гыз­ны кө­тә­без, ди­гән те­ләк­ләр­гә бү­ген бар­лык шә­һәр­дәш­ләр дә ку­шы­ла. Чөн­ки "КА­МАЗ-Мас­тер" - ба­ры­быз­ның да го­рур­лы­гы. Яшь­лек ка­ла­сы­ның исе­мен ерак Аф­ри­ка­га, Аме­ри­ка­га ка­дәр ишет­тер­гән ко­ман­да­ның иң күр­кәм җи­ңү­лә­ре әле ал­да.

Рә­зи­нә На­сый­бул­ли­на

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев