Шəhри Чаллы

Шәһәрне чистарттык

Шимбә көнне шәһәребезне санитар чистарту өмәсенә 28400дән артык кеше чыкты. Алар 1424 оешма һәм предприятиедә эшләүчеләр иде. Чүп-чардан һәм корыган яфраклардан барлыгы 1411 гектар мәйдан чистартылды. Каты-көнкүреш калдыклары полигонына 3224 куб метр чүп-чар илтелде.

Бу кљнне шулай ук 115 агач џђм куак утыртылды. Шулай ук куаклар санитария талђплђренђ туры килерлек итеп киселде. Эскђмиялђр, чњп савытлары буялды, юллар чистартылды.

Башкарма комитет хезмђткђрлђре Тынычлык проспектын чњп-чардан арындырдылар. Њзђк район хезмђктђрлђре исђ Тынычлык проспектыныћ 3нче бистђсе каршын тђртипкђ китерделђр. Автозавод районы вђкиллђре Шишкин бульварында эшлђделђр. Комосомол районы хезмђктђрлђре Мђлђкђс буен тђртипкђ китерделђр.

Автозавод районы урамнарын џђм проспектларын тђртипкђ китерњгђ “КАМАЗ” акционерлык ќђмгыятенећ 14 бњлекчђсе хезмђткђрлђре зур љлеш кертте.

Љмђдђ шулай ук “Челныстройремонт” “Энтузиаст”, “Электротехниклар”, “Паритет” идарђ компаниялђре, “Чаллы – лифт” ,  Яр Чаллы педагогия кљллияте, мђдђният џђм мђгариф учреждениелђре хезмђткђрлђре дђ актив катнашты. Шђџђр чистарып, матурланып калды. Шулай да чистартылмаган территориялђр дђ бар ђле. Алар Бљек Ќићњ бђйрђменђ кадђр тђртипкђ китерелергђ  тиеш.

Љмђдђ катнашучыларныћ кайберлђре :”Без тђртипкђ китерђбез, ђмма халык чњп-чарны урамга ташлый, подъездларны пычарталар. Безнећ хезмђтне аяк астына салып таптыйлар”, – дигђн рђнќњле фикерлђрен дђ ќиткерделђр. Хљрмђтле шђџђрдђшлђр, бер-беребезнећ хезмђтен бђялђргђ љйрђник. Пычратмаган,  чњплђмђгђн урыннарныћ гына чиста џђм матур булуын истђн чыгармыйк.

Зљлфия ФОАТОВА

Иң мөһим һәм кызыклы язмаларны Татмедиа Telegram-каналында укыгыз


Нравится
Поделиться:
Реклама
Комментарии (0)
Осталось символов: