Шәһри Чаллы

Яр Чаллы шәһәре

Көн темасы

Акчамы, ташламалы дарулармы?

Бү­ген­ге көн­дә Чал­лы­да фе­де­раль таш­ла­ма­лар­га ия бул­ган 36 мең­нән ар­тык ке­ше яши. Алар - Бө­ек Ва­тан су­гы­шын­да кат­на­шу­чы­лар, хәр­би хә­рә­кәт­ләр ве­те­ран­на­ры, ин­ва­лид­лар, ин­ва­лид ба­ла­лар һәм баш­ка­лар. Ел­да алар кар­шын­да со­ци­аль хез­мәт­ләр җы­ел­ма­сын­нан (НСУ) фай­да­ла­ну мәсь­ә­лә­се ки­леп ба­са. Га­мәл­дә­ге ка­нун­нар ни­ге­зен­дә таш­ла­ма­лар­га ия граж­дан­нар­га сай­лау хо­ку­кы ка­рал­ган. Мо­ның өчен, 2016 ел­ның...

Со­ци­аль хез­мәт­ләр җы­ел­ма­сы сос­та­вы­на тү­бән­дә­ге­ләр ке­рә:

- Та­биб ре­цеп­ты бу­ен­ча таш­ла­ма­лар­дан фай­да­ла­ну­чы­лар­ны ки­рәк­ле да­ру­лар, ме­ди­ци­на ки­рәк-ярак­ла­ры, шу­лай ук ин­ва­лид ба­ла­лар­ны дә­ва­лау ри­зык­ла­ры бе­лән тә­э­мин итү;

- Са­на­то­рий-ку­рорт­лар­да дә­ва­ла­ну өчен юл­ла­ма­лар би­рү;

- Шә­һәр яны ти­мер юл тран­с­пор­тын­да, шу­лай ук шә­һәр ара тран­с­порт­та дә­ва­лау уры­ны­на буш­лай ба­рып кай­ту.

Со­ци­аль хез­мәт­ләр җы­ел­ма­сы бы­ел бер ке­ше­гә 995,23 сум тәш­кил итә. Аның 766,55 су­мы - да­ру­лар­га, 118,59 су­мы са­на­то­рий-ку­рорт­лар­да дә­ва­ла­ну­га, 110,09 су­мы юл­га то­ты­ла. Со­ци­аль хез­мәт­ләр җы­ел­ма­сын ак­ча­ла­та би­рү­не со­рап, пен­сия фон­ды­на мө­рә­җә­гать итү­че­ләр­гә, үз­лә­ре­нең ка­рар­ла­рын үз­гәрт­кән­че бер кая ба­рыр­га ки­рәк­ми. Ә ин­де 2017 ел­ның 1 гыйн­ва­рын­нан со­ци­аль хез­мәт­ләр җы­ел­ма­сын алыр­га те­ләү­че­ләр ки­чек­мәс­тән агым­да­гы ел­ның 1 ок­тяб­ре­нә ка­дәр пен­сия фон­ды­на ба­рып га­ри­за язар­га ти­еш­ләр.

Со­ци­аль хез­мәт­ләр җы­ел­ма­сын ак­ча­ла­та алу­чы­лар ел дә­ва­мын­да да­ру­лар­ны, ши­фа­ха­нә­ләр­гә юл­ла­ма­лар­ны һәм юл би­лет­ла­рын үз хи­сап­ла­ры­на са­тып ала­лар.

Шө­кер, соң­гы ел­лар­да Чал­лы хал­кы­ның күп­че­ле­ге со­ци­аль хез­мәт­ләр җы­ел­ма­сы­на өс­тен­лек би­рә баш­ла­ды."Мин ка­нун чык­кан­нан бир­ле со­ци­аль хез­мәт­ләр җы­ел­ма­сын алам. Дө­рес, баш­та кы­ен­лык­лар бул­ды. Та­биб­лар­га чи­рат, ки­рәк­ле да­ру­лар­ның юк­лы­гы... Шө­кер, хә­зер бу эш җай­га са­лын­ды. Да­ру­лар хә­зер бик кыйм­мәт, шу­ңа кү­рә со­ци­аль па­кет­ны ак­ча­га ал­маш­ты­ру­ны мин ха­та дип са­ныйм", - ди бе­рен­че төр­кем­дә­ге ин­ва­лид Ха­ли­дә Хәй­бул­ли­на.

Икен­че шә­һәр­дә­ше­без Тәс­лия Әх­мәт­җа­но­ва да аны хуп­лый:

- Дәү­ләт без­нең өчен ак­ча бү­леп би­рә икән, ни­гә аны фай­да­лан­мас­ка? Мин җае чык­кан са­ен сан­то­рий­лар­да сә­ла­мәт­ле­гем­не ны­гы­там. "Эн­җе бөр­те­ге", "Ра­ду­га", Әл­мәт­тә­ге со­ци­аль яр­дәм күр­сә­тү үзә­ген­дә ял итеп, дә­ва­ла­нып кайт­тым. Соң­гы­сын­да ми­ңа ае­ру­ча оша­ды. Үзәк­кә җи­бә­рә­ләр дип, Әл­мәт­кә ба­ру­дан баш тарт­ма­гыз. Ан­да тук­ла­ну да, дә­ва­лау да юга­ры дә­рә­җә­дә оеш­ты­рыл­ган.

"Таш­ла­ма­лар­дан фай­да­ла­ну­чы­лар­га, да­ру­лар­дан баш тар­тыр ал­дын­нан баш­та дә­ва­лау­чы та­биб бе­лән ки­ңәш­лә­шер­гә ки­рәк. Чөн­ки, со­ци­аль хез­мәт­ләр җы­ел­ма­сын­нан баш тарт­кан оч­рак­та, да­ру­лар­ны ба­ры­сын да үзе­ңә са­тып алыр­га ту­ры ки­лә­чәк. Яман шеш, ши­кәр ди­а­бе­ты һәм баш­ка чир­ләр бе­лән ин­те­гү­че­ләр­не дә­ва­лау өчен да­ру­лар бик кыйм­мәт. Со­ци­аль хез­мәт­ләр җы­ел­ма­сын алу­чы­лар бу пре­па­рат­лар­ны, та­биб ре­цеп­ты бу­ен­ча буш­лай ала. Без­гә соц­па­кет­тан баш тар­тып, ан­на­ры бу га­мәл­лә­ре өчен үке­нү­че­ләр дә кил­гә­ли. Үз хи­сап­ла­ры­на да­ру алу кы­ен­ла­ша баш­ла­гач, алар яр­дәм со­рап без­гә мө­рә­җә­гать итә. Кыз­га­ныч­ка кар­шы, без ан­дый­лар­га, бик те­лә­сәк тә, яр­дәм итә ал­мый­быз. Шу­ңа кү­рә со­ци­аль хез­мәт­ләр җы­ел­ма­сын­нан баш тар­тыр ал­дын­нан, та­тар хал­кы­ның "Җи­де кат үл­чә, бер кат кис", - ди­гән мә­ка­лен ис­тә то­тып, уй­лар­га, та­биб бе­лән сөй­лә­шер­гә ки­ңәш итәм", - ди 4нче ши­фа­ха­нә та­би­бы Гөл­сә­рия Аб­дул­ли­на.

Хә­зер үзең­не бор­чы­ган со­рау­лар­га җа­вап та­бу­ның уңай­лы ысул­ла­ры бар. Со­ци­аль хез­мәт­ләр җы­ел­ма­сы­на ка­гы­лыш­лы со­рау­лар­ны тү­бән­дә­ге­чә юл­лар­га мөм­кин:

Пен­сия бе­леш­мә­се 30-42-42

E-mail: 383074@mail.ru

SMS-хә­бәр +7-960-088-30-74

Пен­сия фон­ды­ның "кай­нар ли­ния"­се 8-800-775-5445

Facebook www.facebook.com/pensionniy

Вкон­так­те: vk.com/pfr_ nabchel

Ин­тер­нет-сай­ты: www.pfrf.ru,www.pfrrt.ru

Зөл­фия ФО­А­ТО­ВА.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев