Шәһри Чаллы

Яр Чаллы шәһәре

18+
Яңалыклар тасмасы

Хезмәтләре белән хөрмәтле

"Ом­ты­лыш-ни­ят­лә­рең нә­ти­җә бе­лән тәң­гәл ки­лә икән, уңыш­тан кил­гән шат­лык хи­се си­не яңа­дан-яңа уңыш­лар­га җил­кен­де­рә, һө­нә­ри һәм шәх­си үсеш өчен сти­мул бу­лып то­ра" дип бел­дер­де "Ел тәр­би­я­че­се -2018" бәй­ге­се­нең җи­ңү­че­се Ли­лия Во­лост­но­ва. 1 фев­раль­дә шә­һәр­нең Ба­ла­лар һәм яшүс­мер­ләр иҗа­ты са­ра­ен­да "Ел тәр­би­я­че­се - 2018" рес­пуб­ли­ка­кү­ләм һө­нә­ри бәй­ге­се­нең му­ни­ци­паль эта­бы уз­ды. Бәй­ге...

"Ом­ты­лыш-ни­ят­лә­рең нә­ти­җә бе­лән тәң­гәл ки­лә икән, уңыш­тан кил­гән шат­лык хи­се си­не яңа­дан-яңа уңыш­лар­га җил­кен­де­рә, һө­нә­ри һәм шәх­си үсеш өчен сти­мул бу­лып то­ра" дип бел­дер­де "Ел тәр­би­я­че­се -2018" бәй­ге­се­нең җи­ңү­че­се Ли­лия Во­лост­но­ва.

1 фев­раль­дә шә­һәр­нең Ба­ла­лар һәм яшүс­мер­ләр иҗа­ты са­ра­ен­да "Ел тәр­би­я­че­се - 2018" рес­пуб­ли­ка­кү­ләм һө­нә­ри бәй­ге­се­нең му­ни­ци­паль эта­бы уз­ды. Бәй­ге ел са­ен "мәк­тәп­кә­чә бе­лем би­рү оеш­ма­ла­рын­да эш­лә­ү­че пе­да­гог" һө­нә­ре­нең дә­рә­җә­сен кү­тә­рү, тәр­би­я­че­ләр­не иҗа­ди һәм ин­тел­лек­ту­аль эш­чән­лек­нең яңа төр­ле фор­ма­ла­рын эз­лә­ү­гә этә­рү мак­са­тын­да үт­кә­ре­лә.

Жю­ри рә­и­се, мә­га­риф һәм яшь­ләр эш­лә­ре ида­рә­се баш­лы­гы урын­ба­са­ры Нәр­киз Ка­ша­пов: "Чал­лы шә­һә­ре пе­да­гог­ла­ры ел са­ен зо­на һәм рес­пуб­ли­ка этап­ла­рын­да уңыш­лы чы­гыш ясый­лар. Би­ре­дә үз һө­нәр­лә­ре­нә туг­ры бул­ган пе­да­гог­лар­ның җи­ңү­гә ом­ты­лыш­ла­ры, кол­ле­га­ла­ры һәм дус­ла­ры­ның яр­дә­ме, мәгъ­лү­ма­ти үзәк ме­то­дист­ла­ры хез­мә­те­нең бер­дәм тан­де­мы бу­лу мө­һим. Без бо­лар­ның ба­ры­сы на күр­дек һәм зо­на эта­бы­на зур өмет­ләр баг­лый­быз", - дип бел­дер­де.
Чал­лы шә­һә­ре бу­ен­ча I сай­лап алу эта­бын­да 131 пе­да­гог кат­наш­кан: мәк­тәп­кә­чә бе­лем уч­реж­де­ни­е­сен­дә эш­лә­ү­че пе­да­гог­лар та­ныш бул­ма­ган ба­ла­лар бе­лән дә­рес­ләр үт­кәр­гән.Ок­тябрь­дә үк баш­лан­ган бе­рен­че этап­та пе­да­гог­лар­ның ос­та­лык­ла­рын ме­то­дик бер­ләш­мә­ләр­дә бә­я­лә­гән­нәр. Шә­һәр­дә бар­лы­гы ал­ты ме­то­дик бер­ләш­мә бар, һәр бер­ләш­мә бу­ен­ча өл­кән тәр­би­я­че­ләр­дән тор­ган ко­мис­сия эш­лә­гән.
Икен­че этап­ка чык­кан 73 пе­да­гог жю­ри­га үз эш­чән­лек нә­ти­җә­лә­ре бу­ен­ча порт­фо­лио тәкъ­дим ит­кән. Би­ре­дә ав­тор­лык прог­рам­ма­ла­ры, үт­кә­рел­гән дә­рес-шө­гыль­ләр­нең эш­кәрт­мә­лә­ре, ба­ла­лар­ның уңыш­ла­ры урын ал­ган. Икен­че этап­та эс­се би­ре­ме дә ае­рым урын алып тор­ган. Бы­ел өч те­ма тәкъ­дим ител­гән: пе­да­гог­лар "Та­би­гать­не сак­лау­дан җан эко­ло­ги­я­се­нә", Л.Тол­стой елы уңа­ен­нан би­рел­гән "Тор­мыш­ка әзер­ләү өчен тәр­би­я­че­гә тор­мыш­ны ях­шы бе­лү ки­рәк" һәм" "Без ба­ры­быз да ба­ла­чак илен­нән" ди­гән те­ма­лар­га үз фи­кер­лә­рен бел­дер­гән­нәр. Иң ях­шы 18 пе­да­гог бәй­ге­нең ал­да­гы сы­нау эта­бы­на күч­кән. Та­ныш бул­ма­ган ба­ла­лар бе­лән та­гын бер ачык дә­рес­тән соң, пе­да­гог­лар­ның ни рә­веш­ле эш­ли бе­лү­лә­рен кү­зәт­кән мәр­тә­бә­ле ко­мис­сия фи­нал­га 9 пе­да­гог­ны чы­гар­ган. Бәй­ге­нең бар­лык этап­ла­рын оеш­ты­ру­да кат­наш­кан мәк­тәп­кә­чә тәр­бия бу­ен­ча ММҮ ме­то­дис­ты Гөл­на­ра Әх­мәт­ши­на:" Мәк­тәп­кә­чә яшь­тә­ге ба­ла­лар бе­лән эш­ләү ме­то­ди­ка­сын ба­ры­сы да ях­шы бе­лүе сө­ен­дер­сә дә, би­ре­дә ин­де кем­нең­дер ба­ла­лар­ның пси­хо­ло­гик үзен­чә­лек­лә­рен исәп­кә алып бе­тер­мә­ве, яңа мәгъ­лү­мат­лар бе­лән кы­зык­сын­ды­ра ал­мау ке­бек проб­ле­ма­лар да кү­рен­де.Пе­да­гог­лар­ның бу этап­та­гы эш­чән­ле­ге ае­ру­ча зур игъ­ти­бар бе­лән кү­зә­тел­де", - дип бел­дер­де.
1 фев­раль­дә уз­ган бәй­ге­нең фи­нал өле­ше ике сы­нау­дан тор­ды - "Мас­тер-класс" һәм "Җә­мә­гать­че­лек кар­шын­да чы­гыш ясау". Мас­тер-класс ва­кы­тын­да ко­мис­сия пе­да­гог­ның го­му­ми куль­ту­ра­сын, үз эш тәҗ­ри­бә­сен баш­ка­лар­га җит­ке­рә бе­лү ос­та­лы­гын, эше­нең ме­то­дик һәм га­мә­ли кыйм­мә­тен, ори­ги­наль­ле­ген бә­я­лә­де. Би­ре­дә про­ект эш­чән­ле­ге (№37, №67), уен тех­но­ло­ги­я­лә­ре (№18), со­ци­аль хез­мәт­тәш­лек (№23), хор-рок тех­но­ло­ги­я­се (№110), тра­ди­ци­он бул­ма­ган тех­но­ло­ги­я­ләр (№10), һө­нә­ри әзер­лек (№67), юл кур­кы­ныч­сыз­лы­гы (№84), күк җи­сем­нә­ре (№50) ке­бек мас­тер- класс­лар тәкъ­дим ител­гән иде.
Фи­нал­га чык­кан ту­гыз пе­да­гог­ка бер көн ал­дан 9 те­ма җит­ке­ре­леп, җә­мә­гать­че­лек кар­шын­да чы­гыш ясар­га әзер­лә­нер­гә ди­гән сы­нау би­рел­гән иде. Бәй­ге ба­ры­шын­да исә алар җи­рә­бә­гә чык­кан те­ма­га лек­ция укы­ды­лар. "Әле­ге би­рем дә үзе­нең кат­лау­лы­лы­гы бе­лән ае­ры­лып тор­ды. Би­ре­дә инан­ды­ру сә­лә­те дә, мәк­тәп­кә­чә бе­лем һәм тәр­бия би­рү бу­ен­ча за­ман тен­ден­ци­я­лә­рен бе­лү һәм пе­да­гог­лар әйт­кән фи­кер­ләр­нең ак­ту­аль бу­луы, дә­лил­лән­гән­ле­ге исәп­кә алын­ды", - ди­де бәй­ге­нең бар­лык этап­ла­рын­да да ко­мис­сия әгъ­за­сы бул­ган Яр Чал­лы пе­да­го­гия көл­ли­я­те­нең пе­да­го­ги­ка һәм пси­хо­ло­гия ка­фед­ра­сы мө­ди­ре Әл­фия Ра­зо­ва.
Зур ты­рыш­лык һәм хез­мәт­нең нә­ти­җә­се бу­ен­ча, "Ел тәр­би­я­че­се - 2018" һө­нә­ри бәй­ге­се­нең му­ни­ци­паль эта­бын­да бе­рен­че урын­га 37 нче "Бә­лә­кәч" ба­ла­лар бак­ча­сы тәр­би­я­че­се Ли­дия Во­лост­но­ва ла­ек бул­ды. Икен­че урын - 23нче "Свет­ля­чок" ба­ла­лар бак­ча­сы тәр­би­я­че­се Ири­на Бо­ри­со­ва, өчен­че урын - 18 нче "Ко­яш­кай" ба­ла­лар бак­ча­сы тәр­би­я­че­се Тать­я­на Лу­чан­ки­на­га би­рел­де.Кал­ган тәр­би­я­че­ләр төр­ле но­ми­на­ци­я­ләр бу­ен­ча җи­ңү яу­ла­ды: "Тәр­би­я­че бу­лу - яшәү рә­ве­ше" (67 нче ба­ла­лар бак­ча­сы тәр­би­я­че­се Ека­те­ри­на Әх­мәт­җа­но­ва), "Һө­нәр бе­лән ма­вык­кан­лык" (Гөл­наз Га­ли­ши­на, № 50), "Сә­ла­мәт ба­ла- сә­ла­мәт ки­лә­чәк" (На­талья Бли­но­ва, № 44), "Ил­һам һәм пе­да­го­гик ар­тист­лык" (Гү­зә­лия Гә­рә­е­ва, № 105), " Хез­мәт­тәш­лек пе­да­го­ги­ка­сы" (Еле­на Па­та­ни­на, № 84) , "Пе­да­го­гик ос­та­лык" (Га­лия Яма­е­ва , № 10).
Җи­ңү­че­гә 50 мең­лек, при­зер­лар­га 45 мең һәм 40 мең­лек, но­ми­нант­лар­га 15әр мең­лек ак­ча­ла­та пре­мия би­рел­де. Чал­лы мә­га­риф хез­мәт­кәр­лә­ре­нең проф­со­юз оеш­ма­сы рә­и­се Фло­рит Хә­лиул­лин җи­ңү­че Ли­дия Во­лост­но­ва­га исә теп­ло­ход­та сә­я­хәт итү өчен ту­рис­тик юл­ла­ма да тап­шыр­ды.
Чал­лы шә­һә­ре баш­кар­ма ко­ми­те­ты мәк­тәп­кә­чә бе­лем би­рү бү­ле­ге баш­лы­гы Еле­на Один­цо­ва бәй­ге ту­рын­да фи­кер­лә­ре бе­лән ур­так­ла­шып: "Фи­нал­га тра­ди­ци­он рә­веш­тә иң ла­ек, иң ос­та пе­да­гог­лар чы­га һәм зо­на эта­бын­да Чал­лы пе­да­гог­ла­ры уңыш­лы чы­гыш ясар­лар дип ыша­на­быз. Бы­ел­гы­лар да үз­лә­ре­нең эш­кә сә­ләт­ле­лек­лә­ре һәм һө­нәр­лә­ре­нә мә­хәб­бәт­лә­ре бе­лән сок­лан­дыр­ды", - ди­де.
27 фев­раль­дә Чал­лы­да 104 нче "Бә­лә­кәч" ба­ла­лар бак­ча­сын­да рес­пуб­ли­ка бәй­ге­се­нең зо­на эта­бы уза­чак. Бәй­ге­нең му­ни­ци­паль эта­бын­да уңыш­лы чы­гыш яса­ган 3 пе­да­гог шә­һәр да­нын як­ла­я­чак. Би­ре­гә көч сы­на­шыр­га Ма­ма­дыш, Ту­кай, Мен­де­ле­евск ра­йон­на­ры­ның иң ос­та пе­да­гог­ла­ры җы­е­ла.
Фи­нал - баш­ка­рыл­ган зур эш­нең йом­га­гы иде, җи­ңү­ләр­нең дә­ва­мы да бу­лыр ди­гән ыша­ныч­ка без дә ку­шы­ла­быз.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев